การยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ” ของ นายอุตตม สาวนายน เมื่อวันที่ 12 กันยายน

เหมือนเป็นเรื่อง “ปกติ”

ปกติตามระเบียบราชการ เพราะว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.กระทรวง ทบวง กรม อันมีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เป็นชื่อ “กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”

ก็มีความจำเป็นต้องยื่นใบลาออกเพื่อที่จะได้อนุวัติตามการเปลี่ยนแปลงนั้น

พลันที่ร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประกาศใน”ราชกิจจานุเบกษา”

เรื่องอย่างนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีย่อมจะกระซิบบอกให้ นายอุตตม สาวนายน รับรู้อยู่แล้ว

กระนั้น ภายใน “กระบวนการ” นี้ก็ “สำคัญ”

สำคัญเหมือนกับเป็น “เบาะแส” และ “ร่องรอย” ที่จะติดตามมา

ไม่นานเกินรอ

เมื่อใดที่ร่างพรบ.กระทรวง ทบวง กรม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ ใน”ราชกิจจานุเบกษา”

ร่างพรบ.ก็กลายเป็น “พรบ.”โดยสมบูรณ์

นั่นก็คือ รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งไปโดย “อัตโนมัติ”

ถึงไม่ลาออก ก็ต้อง “พ้น”

จากนั้น ครม.ก็สามารถแต่งตั้ง พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ห้วงเวลานี้แหละคือ “เงื่อนไข”

คล้ายกับว่า การเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ของ นายอุตตม สาวนายน จะสัมพันธ์กับการเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

โดย”ความสัมพันธ์”เป็นเช่นนั้นจริง

เป็นจริงตั้งแต่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนหน้ารัฐประหารเดือนกันยา ยน 2549 มาแล้ว

แต่จุดที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ

เหตุใดการกำกับและดูแลงานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ จึงเป็นของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง

ไม่ใช่เป็นของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ทั้งๆที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็น”หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ” และแนบแน่นอยู่กับ นายอุตตม สาวนายน อย่างยิ่ง

ความสงสัยนี้ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

ธรรมดาแห่ง “ระยะเปลี่ยนผ่าน” ทางการเมืองอันมากด้วยความแหลมคม%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-5 %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-4 %e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%94-3 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-3-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-2-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-1-2 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-6 %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-5