“ลีน่าจัง” “แจก”กะเป๋าใบละเป็นแสน””ท่องอโรคยาเดอสารภี”เชียงใหม่”ดุจสวรรค์