“ลีน่าจัง”ร่วม “วิ่งคนละก้าวปะทะ”โน๊ต อุดมแต้พาณิชย์มอบเงินบริจาค56,213บาท