ประกาศวิธีรายงานสมาชิกพรรค ขีดเส้น 30 พ.ค. พรรคเก่าต้องแจ้งยืนยันต่อกกต.

วันที่ 12 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีรายงานทะเบียนสมาชิกพรรคที่ประสงค์ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคต่อไป

ด้วยหัวหน้าคสช.มีคำสั่ง ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560 ให้พรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 เป็นสมาชิก และยังคงเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นต่อไป

และให้สมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 และประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคนั้นต่อไป มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรคนั้น พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการมีคุณสมบัติ และชำระค่าบำรุงพรรคภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 เม.ย.2561 เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สมาชิกผู้ใดมิได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการเป็นสมาชิก ให้เป็นอันพ้นจากสมาชิกของพรรคนั้น และให้พรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามข้อ 6 แห่งคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 กำหนดวิธีการรายงานทะเบียนสมาชิกที่ได้ประสงค์และยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคต่อไป ดังนี้

1.ให้หัวหน้าพรรคแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรคต่อไป ต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่ 30 พ.ค.2561 พร้อมบันทึกในรูปแบบโปรแกรม Microsoft office Access หรือ Excel ลงในแผ่น CD-ROM

2.ให้นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองจัดทำทะเบียนสมาชิกพรรคดังกล่าวให้ตรงตามความเป็นจริง พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งยืนยันของสมาชิกที่ได้ยืนยันการเป็นสมาชิกต่อหัวหน้าพรรค และหลักฐานการชำระเงินค่าบำรุงสมาชิก ตามแบบ พ.ก. 9 เก็บรักษาไว้ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรค เพื่อไว้ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศวันที่ 7 มี.ค. 2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา นายทะเบียนพรรคการเมือง