อวันที่ 17 มี.ค. นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ‘อุ่นไอรัก กับ ความสุขของประชาชน’ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,185 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10-16 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.3 มีความสุขจากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว มีเพียงร้อยละ 4.7 ไม่มีความสุข และเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่าหญิงมีความสุขมากกว่าชายเล็กน้อยจากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว คือร้อยละ 96.4 ของหญิง ต่อ ร้อยละ 92.1 ของชายที่มีความสุขจากการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 95.1 มีความสุขที่เห็นคนไทยแต่งกาย ย้อนยุค มีเพียงร้อยละ 4.9 ที่ไม่มีความสุข

ที่น่าสนใจ เมื่อถามถึงการติดตามดูละครบุพเพสันนิวาส พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.8 ดู ในขณะที่ร้อยละ 19.2 ยังไม่ได้ดู และเมื่อสอบถามถึงตัวละครบุพเพสันนิวาส ที่แสดงได้ดีที่สุด พบว่า ร้อยละ 54.4 ระบุ การะเกด รองลงมาคือร้อยละ 21.1 ระบุ หมื่นเดช ในขณะที่ ร้อยละ 6.2 ระบุ จ้อย ร้อยละ 5.2 ระบุ หมื่นเรือง ร้อยละ 4.9 ระบุ นางผิน ร้อยละ 2.7 ระบุ นางแย้ม ในขณะที่ นางปริก ติดโผตัวละครแสดงดีที่สุด คือร้อยละ 2.1 และ ร้อยละ 3.4 ระบุ ตัวละครอื่นๆ เช่น แม่หญิงจันทร์วาด ออกญาโหราธิบดี นางจวง คุณหญิงจำปา แม่มะลิ หลวงสุรสาคร เป็นต้น

เมื่อถามคนดูว่า ดูแล้วอยากเป็นตัวละครบุพเพสันนิวาส คนไหนมากที่สุด หลังจากจำแนกคนดูออกตาม เพศ พบว่า ชาย เกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25.6 อยากเป็น การะเกด ในขณะที่หญิงร้อยละ 73.5 อยากเป็น การะเกด เช่นกัน โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 64.4 ของตัวอย่างทั้งหมด อยากเป็น การะเกด ในละครบุพเพสันนิวาส ที่น่าพิจารณาคือ หญิงร้อยละ 4.6 อยากเป็น หมื่นเดช และ ชายร้อยละ 37.5 อยากเป็น หมื่นเดช

นอกจากนี้ ที่น่าสนใจคือ ชาย ร้อยละ 3.6 และ หญิง ร้อยละ 2.7 ดูละครแล้ว อยากเป็น นางปริก ผู้เป็นนางร้ายในละคร อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.0 ดูละคร บุพเพสันนิวาส แล้ว มีความสุข มีเพียงร้อยละ 2.0 ไม่มีความสุข