นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ผู้ขับรถตามโครงการ Sure Driving/Smart Driver พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวจากเดิม 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ การขับรถอย่างปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนะวิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ขับรถตระหนักถึงความสำคัญของการขับรถโดยไม่ประมาทและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย เคารพกฎจราจร

นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ทำความตกลง(MOU)กับสถาบันการศึกษาของรัฐเพื่อจัดการอบรมเฉพาะภาคทฤษฎีสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ รวมถึงหลักสูตรสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยเป็นหลักสูตรมาตรฐานเดียวกับกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่ผ่านการอบรมกับสถาบันการศึกษาจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียน(E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจำนวน 222 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถาบันการศึกษาที่จัดอบรมภาคทฤษฎีได้ที่เว็บไซต์สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/site/ltsb/ เลือกหัวข้อ “เมนูหลัก” แล้วเลือก “มาตรฐานใบอนุญาต” เพื่อเข้าสู่เมนู “รายชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ได้ลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงอบรม ด้านใบอนุญาตฯ ประจำปี 2560

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐแล้ว กรมการขนส่งทางบกยังส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับรถมีวินัยจราจร มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนักขับรถที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองเปิดให้บริการทั่วประเทศจำนวนกว่า 90 แห่ง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเสริมความรู้ให้การอบรมที่มีประสิทธิภาพแก่ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ ในวันเสาร์และอาทิตย์ ณ กรมการขนส่งทางบก จตุจักร