“บิ๊กตู่” ลงนามประกาศสำนักนายกฯ 4 ฉบับ ให้ 20 ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง มีผลตั้งแต่เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา พบเป็นนายทหารทั้งในและนายทหารนอกราชการ จำนวน 8 ราย

วันนี้ (6 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนาม ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 4 ฉบับ ให้ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ราย โดยพบว่าเป็นนายทหารทั้งในและนายทหารนอกราชการ จำนวน 8 ราย นายตำรวจนอกราชการ 1 ราย และพลเรือน จำนวน 11 ราย โดยส่วนใหญ่มีผลตั้งแต่เดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ฉบับแรก นร.19/2560 ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 7 ราย ประกอบด้วย 1. นายกอบศักดี์ ภูตระกูล ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ 3. พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน 4. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 5. รองศาสตราจารย์ ชวนี ทองโรจน์ ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6. พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตน์งาม ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคม และ 7. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฉบับที่ 2 นร.20/2560 ให้ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง 2 ราย ประกอบด้วย 1. นางหิรัญญา สุจินัย ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉบับที่ 3 นร.21/2560 ให้ ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย 1. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ลาออกจากที่ปรีกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 2. พลโทหญิง ดวงสุดา ขยันระงับพาล ลาออกจากประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ฉบับที่ 4 นร.22/2560 ให้ ข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย 1. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต ลาออกจาก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 2. พลเรือเอก เรืองทิพย์ เทียนทอง ลาออกจาก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 3. พลเรือตรี รณัชย์ เทพวัลย์ ลาออกจาก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 4. นาวาโท สายชล ข้างน้อย ลาออกจากประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

5. พลตรี วีรนันท์ ทองสุก ลาออกจากประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 6. นายพงษ์ชัย นิรมิตศรีชัย ลาออกจากที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) 7. รองศาสตราจารย์ กัณวีร์ กนิษฐพงศ์ ลาออกจากที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) 8. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ลาออกจากประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ 9. นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ลาออกจากเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์)