“สภากลาโหม” ไฟเขียว พ.ร.ฎ.ราชการพลเรือนกลาโหม บรรจุแบบไม่มีชั้นยศ ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการพลเรือนกลาโหม พ.ศ. … ที่จัดทำขึ้นรองรับ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งให้พลเรือน สามารถรับราชการในตำแหน่ง มิใช่อัตราทหาร และไม่มีชั้นยศ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง โดยกำหนดลักษณะงานด้านต่างๆ และเป็นการลดอัตราทหาร อีกทั้ง คุณสมบัติทั่วไปและค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนกลาโหม สอดคล้องกับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนสามัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการย้ายโอนระหว่างกันในอนาคต

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า สำหรับ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกลาโหม แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร และประเภทการสอนหรือวิจัย ซึ่งการบรรจุ การสอบแข่งขันและการคัดเลือก โดยเมื่อข้าราชการพลเรือนกลาโหม อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว หากทางราชการเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว จะสามารถรับราชการต่อไปได้อีกไม่เกิน 10 ปี

“ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูประบบงานกำลังพลของกองทัพ เพื่อความอ่อนตัวของโครงสร้างอัตรากำลังและความคล่องตัวของการปฏิบัติงานที่ไม่ใช่กำลังรบ เช่น งานด้านวิชาการ วิจัย งานทางการแพทย์ การพยาบาล งานทางการเงิน งบประมาณ งานธุรการอื่นๆ” พล.ต.คงชีพ กล่าว