ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แถลงแผนการปฏิรูปด้านการออมและการลงทุนทางสังคม ว่า เราตั้งเป้าให้มีการออมมากขึ้นโดยกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 20 กว่าล้านคน ซึ่งมีสมาชิกเพียง 5 แสนคน จึงตั้งเป้าในปี 61 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 1 ล้านคน และอีก 5 ปี เป็น 10 ล้านคน ในระยะยาวอีก 20 ปี ต้องมีผู้เข้าร่วม 90 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมทั้งเราต้องการผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. …. เพื่อให้คนไทยมีบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังศึกษาอยู่ หวังว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะสามารถประกาศใช้ในปี 61 ขณะนี้ประเทศไทยมีระบบสวัสดิการและกองทุนต่างๆ หลายรูปแบบยังไม่สอดคล้องกัน จึงอยากให้มีการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อความเท่าเทียมของคนในสังคมมากขึ้น

นายปีติพงศ์ กล่าวต่อว่า เราต้องการผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. …. เพื่อให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมมากยิ่งขึ้น ร่วมทั้งต้องการผลักดันกองทุนโครงสร้างทางสังคมขึ้นมา เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สถานที่นันทนาการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้ ยังเห็นว่าองค์กรทางศาสนาหลายแห่งช่วยเหลือสังคม แต่ยังมองว่าสามารถช่วยเหลือได้มากกว่านี้ จึงอยากประสานไปยังมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อออกนโยบายให้องค์กรศาสนาเป็นกลไกหนึ่งเพื่อรองรับสังคมให้เป็นรูปแบบเดียวกัน