มีการแชร์หนังสือขอลาออกจากราชการ ซึ่งส่งถึงนายอำเภอแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า ได้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ มาเป็นเวลา 27 ปี 11 เดือน 15 วัน ไม่ประสบความก้าวหน้าในราชการแต่อย่างใด ประกอบกับมีอายุราชการเหลือเพียง 4 ปี 4 เดือน พิจารณาตามระบบงานแล้วเห็นว่า คงไม่มีความก้าวหน้าใดเพิ่มขึ้นอีก อีกทั้งเมื่อมองในแง่กฏแห่งกรรม ข้าฯเชื่อว่าได้ชดใช้เวรกรรมให้กรมการปกครองหมดสิ้นแล้ว จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.2560ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า หนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือฉบับจริง และปลัดอำเภอได้ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง