“เนติวิทย์”กับพวก ร้องศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งจุฬาฯ ตัดคะแนนความประพฤติ พร้อมเรียกค่าเยียวยาคนละ 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่สำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทนายความเดินทางมายื่นฟ้องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อศาลปกครองกลางว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่4928/2560 เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 30 ส.ค.2560 ,คำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 4929/2560 เรื่อง ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง ลงวันที่ 30 ส.ค.2650 และคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่0408/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต ลงวันที่ 26 ม.ค.2561 ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตของนายเนติวิทย์ กับพวก ซึ่งเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 8คน จากกรณีที่นายเนติวิทย์ และกลุ่มเพื่อน 8คน ออกไปแสดงความไม่เหมาะสมในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2560 จนเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นนั้น โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้นายเนติวิทย์ กับพวกทั้ง 8คน ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศ และขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงสมัครในตำแหน่งต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในระยะเวลาที่เหลือของการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว และให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชดใช้สินไหมทดแทนแก่นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คนคนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 80,000บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะชำระให้นายเนติวิทย์กับพวกทั้ง 8 คนจนเสร็จสิ้น