ช่วงเย็นที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.57/2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว โดยระบุว่า ตามที่ ป.ป.ง.ได้รับการรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตามหนังสือ ยธ. 0804/147 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 เรื่องขอส่งข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตรวจสอบ ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนและยักยอก อันมีลักษณะเป็นปกติธุระของ นายศุภชัย ศรีศุภอักษร ผู้ต้องหาและอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวก ในคดีสหกรณ์ฯคลองจั่น ที่มีมูลค่าความเสียหาย 2,993,000,000 บาท ตามคดีพิเศษที่ 27/2559 ซึ่งดีเอสไอได้สรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการไปแล้ว และต่อมาได้มีผู้มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อดีเอสไอเพื่อขอให้ดำเนินคดีนายศุภชัย กับพวก ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ มูลค่าความเสียหายกว่า 13,000 ล้านบาท

โดยการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการ ปปง. ที่ ม.123/2560 เรื่องมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนายศุภชัย กับพวก กรณี น.ส.รัชดาพรรณ อิทธิวรากร นำเงินที่ได้จากวัดพระธรรมกายมาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และกรณี น.ส.อลิสา อัศวโภคิน ซื้อที่ดินจากนายศุภชัยจำนวน 8 แปลง

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฎหลักฐานและเชื่อได้ว่า นายศุภชัย กับพวก เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และพบพยานหลักฐานว่าบุคคลดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 8 รายการ เป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่ดินตามโฉนดที่ดิน

 

โดยที่ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ 90 วัน พร้อมดอกผลโดยผู้ถูกอายัดทรัพย์สามารถขอเพิกถอนได้ภายในระยะเวลา 30 วันเพื่อแสดงหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

สำหรับทรัพย์สิน 8 รายการที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งอายัดไว้ชั่วคราว เป็นที่ดินจำนวน 8 แปลง รวมมูลค่า 114,868,300 บาท มี น.ส.อลิสา เป็นผู้ครอบครองทั้งหมด ประกอบด้วย

1.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101460 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 18,128,250 บาท

2.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101461 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ราคาประเมิน 17,004,750 บาท

3.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101462 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 17,004,750 บาท

 
4.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 152624 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ราคาประเมิน 17,042,550 บาท

5.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 152626 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 4,188,000 บาท

6.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101455 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 18,162,000 บาท

7.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 101457 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 13,338,000 บาท

8.ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 4519 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 10,000,000 บาท