ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.30-11.30 น. วันจันทร์ที่ 15 ม.ค.61 ที่จะถึงนี้ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย 22 เครือข่ายทั่วประเทศ เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสนอกฎหมายประชาชนเพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย ที่ลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดยเบื้องต้นเครือข่ายภาคประชาชนทั้ง 22 แห่ง ชี้แจงสาเหตุที่ต้องออกมาเคลื่อนไหวเรื่องดังกล่าวว่า เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจพิเศษออกประกาศและคำสั่งไปแล้วกว่า 500 ฉบับ ซึ่งหลายฉบับมีเนื้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพ สิทธิทางการเมือง สิทธิชุมชน และเสรีภาพสื่อ โดยที่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้จะยังคงอยู่ และมีสถานะเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ แม้ว่าประเทศกำลังเดินหน้ากลับสู่ระบอบประชาธิปไตย และ คสช. จะต้องเตรียมตัวยุติบทบาทหลังการเลือกตั้งแล้วก็ตาม อาทิ

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ซึ่งกำหนดให้การชุมนุมทางการเมือง 5 คนขึ้นไป เป็นความผิด และให้ทหารมีอำนาจ

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2559, 13/2559, 5/2560 ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าทีืทหารเรียกและจับบุคคลไปขังไว้ได้ 7 วัน โดยไม่ตั้งข้อกล่าวหา และเจ้าหน้าที่ได้รับยกเว้นความรับผิด

– ประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557 และ 103/2557 ซึ่งกำหนดห้ามสื่อรายงานข้อมูลที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และต้องออกอากาศรายการตามที่คสช. สั่ง

– คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557, 66/2557 และคำสั่งหัวหน้าคสช. ฉบับที่ 4/2558 เรื่องการ “ทวงคืนผืนป่า” ทำให้มีการจับกุมดำเนินคดีประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 1,785 ราย มีผู้ต้องหาอย่างน้อย 552 คน

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2559 และ 4/2559 กำหนดให้ยกเว้นการใช้ผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

– คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 9/2559 กำหนดให้หน่วยงานรัฐหาเอกชนผู้รับเหมาโครงการใหญ่ได้ก่อนผ่าน อีไอเอ

ดังนั้น เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ได้รับความเดือดร้อนจากประกาศและคำสั่งของ คสช. จึงเตรียมจะใช้สิททธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133 รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อย 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่าง “ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. …. (ฉบับประชาชน)” ให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง พิจารณาผ่านร่างพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.รวม 35 ฉบับ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกคนที่เห็นพ้องในหลักการดังกล่าวร่วมกิจกรรมเปิดตัวและร่วมเข้าชื่อในแบบฟอร์ม เพื่อเสนอให้ยกเลิกประกาศและคำสั่ง อย่างน้อย 35 ฉบับได้

สำหรับรายชื่อเครือข่ายภาคประชาชนที่จะร่วมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เบื้องต้นมี 22 เครือข่าย ประกอบด้วย 1. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) 2.เครือข่ายหลักประกันสุขภาพ 3.เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ 4.เครือข่ายแรงงาน 5.เครือข่ายแรงงานนอกระบบ   6.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก 7.เครือข่ายผู้บริโภค 8.เครือข่ายประชนผู้เป็นเจ้าของแร่

9.เครือข่ายเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ 10.เครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน 11.เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 12.เครือข่ายสลัมสี่ภาค (ทุกภาค) 13.เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ภาคอีสาน 14.เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คอป.) 15.ชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ 16.สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 17.สมัชชาคนจน 18.ขบวนการอีสานใหม่ 19.ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move) 20.ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) 21.กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) 22.กลุ่มจับตาปัญหาที่ดิน (Land Watch Thai)