เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางานแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยอนุญาตผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติที่ศูนย์ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 61 และให้พิสูจน์สัญชาติให้แล้วภายใน 30 มิถุนายน 61 เมื่อพิสูจน์สัญชาติแล้วเสร็จให้ปรับสถานะเป็นคนเข้าเมืองถูกกฎหมายที่สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 63 ทั้งนี้ปัจจุบันมีจำนวนแรงงาน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาวและกัมพูชา จำนวน 2 ล้านคน พิสูจน์สัญชาติแล้ว 1.187 ล้านคน ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ 811,829 คน