เมื่อวันที่ 4 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2) ความว่า เพื่อให้การปฏิบัติและการดําเนินงานด้านการสืบสวนสอบสวน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงประกาศแต่งตั้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1.พ.ต.ท.ดรัณ จาดเจริญ
2.พ.ต.ท.หญิง มนชนก จํารูญโรจน์
3.ร.ต.อ.จักรธร เลาหภิชาติชัย
4.ร.ต.อ.ภัทรพงศ์ ศรีสวัสดิ์
5.ร.ต.อ.จรัญญู เครือแวงมนต์
6.พ.ต.ท.อมรชัย ลีลาขจรจิตร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม